Hlavné výhody CNG

EKOnomické palivo
NajEKOlogické palivo
Vysoká bezpečnosť
Palivo budúcnosti

NGVA Europe - Spoločný otvorený list o budúcnosti noriem CO2 pre vozidlá

NGVA Europe spolu s koalíciou združení EÚ z odvetvia energetiky a dopravy zaslala Európskej komisii otvorený list o význame dosiahnutia klimatickej neutrality v cestnej doprave prostredníctvom využívania obnoviteľných udržateľných palív. Dosiahnutie klimatickej neutrality v cestnej doprave prostredníctvom prínosu obnoviteľných udržateľných palív je naliehavá pripomienka k revízii noriem CO2 pre vozidlá

Čo je CNG

CNG je skratka anglického názvu „Compressed Natural Gas“ čo v preklade znamená stlačený zemný plyn. Hlavnou zložkou zemného plynu je metán, ktorý mu dáva vlastnosti paliva, je vhodný na kúrenie, ohrev úžitkovej vody a v súčasnosti nachádza stále väčšie využite ako motorové palivo v doprave. CNG sa skladá prevažne z metánu (cez 95%) s malou prímesou ďalších plynov. CNG je stlačený zemný plyn na 200 barov (20MPa).
CNG vozidlo je vozidlo so zážihovým motorom využívajúcim CNG ako palivo. Využíva sa v kategórii: osobných vozidiel , úžitkových vozidiel, manipulačnej techniky, autobusov, lodí, lokomotív a pod. Vplyv na skleníkový efekt pri CNG vozidlách je menší v porovnaní s vozidlami na benzín či naftu. Z toho dôvodu je CNG zaradené medzi alternatívne motorové palivá podporované EU.
Pri spaľovaní CNG uniká do ovzdušia v porovnaní s naftou alebo benzínom výrazne menej škodlivín, oxidov dusíka NO x, oxidu uhličitého CO 2, pevných častíc a karcinogénnych látok. Pri porovnaní CNG s klasickými ropnými palivami podla normy EURO 6, dosahuje CNG výrazné zníženie exhalátov:
o 30 % menej emisií CO 2
o 70 % menej emisií NO x
o 95 % menej emisií pevných častíc ( sadze )
CNG motory s veľkou rezervou spĺňajú Euro normu 6. CNG je surovina, nemusí sa vyrábať ani upravovať, na rozdiel od všetkých ostatných palív, ktoré sú vyrábané alebo sú produktom výrobného procesu. Má najvyššiu energetickú hustotu spomedzi všetkých komerčne využívaných palív (aj elektromobil).
1 kg CNG = 1,4 m zemného plynu
1 kg CNG = 1,5 l benzínu
1 kg CNG = 1,3 l nafty
1 kg CNG = 1,9 l LPG
Obchodno technicke informácie
Technológia “POWER to GAS”  umožňuje vyrábať metán (hlavná zložka CNG) a tým pádom sa stáva CNG obnoviteľným zdrojom

Cesta zemného plynu z ložísk ku nám do domácnosti / priemyslu / dopravy

Prierez Audi A4 G-tron, CNG systém

Základné informácie o zemnom plyne v 3 minútach

Bezpečnosť

Je prevádzka vozidiel na zemný plyn bezpečná?
Zemný plyn je dnes najbezpečnejšie palivo na trhu.
Vyplýva to z jeho fyzikálnych vlastností :
 • je ľahší ako vzduch, pri náhodnom úniku sa rozptýli vo vzduchu, nevzniká nebezpečná koncentrácia ako pri benzíne, nafte alebo LPG. Nie je možná ani kontaminácia pôdy a vôd pri úniku.
 • pri úniku a zapálení horí, nevybuchuje
 • vo vozidle je uložený v špeciálnych tlakových nádobách, ktoré majú multifunkčné ventily a pri pretlaku odpúšťajú zemný plyn v dávkach, takže nedochádza k deštrukcii zásobníkov

Bezpečnosť pri havárií:

 • Tepelná poistka bráni explózií zásobníka plynu pri nadmernom náraste tlaku vplyvom vysokej teploty alebo mechanickom poškodení.
 • Pri teplote vyššej ako 110 °C dochádza k prasknutiu sklenenej ampulky a plyn uniká do okolia prostredníctvom kanálika
Je možné s CNG vozidlom parkovať v podzemných garážach?
Áno.  Vyplýva to z fyzikálnych vlastností zemného plynu (ZP).
Pri náhodnom úniku sa ZP rozptýli v ovzduší, preto nehrozí nebezpečie výbuchu na rozdiel od benzínu, nafty alebo LPG.
Slovenská a Európska legislatíva CNG

Slovenská legislatíva

1. Zákon č. 361/2014 o dani z motorových vozidiel

2. Zákon č. 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a. Vykonávacie predpisy Ministerstva dopravy SR k tomuto predpisu

Legislatíva EU pre CNG

1. Smernica 94/2014 Európskej komisie o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá (tzv. Biela kniha dopravnej politiky EÚ) – postupné vybudovanie infraštruktúry plniacich staníc na CNG (navzájom vzdialené do 150 km) do roku 2025

a. Túto politiku podporuje aj OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Ekologická energia pre dopravu: Európska stratégia pre alternatívne palivá /* COM/2013/017 final */

Prevádzka CNG vozidiel

Ako sa plní CNG do vozidiel ?
Zemný plyn z rozvodnej siete sa stlačí v CNG plniacej stanici ( ďalej CNG PS ) do zásobníkov a z nich sa pri tankovaní naplní do nádrží vozidla.
Je možné prerobiť vozidlo benzínové alebo dieslové na CNG ?

Áno, je to možné, avšak neodporúčame túto možnosť nakoľko je množstvo výrobcov automobilov, ktorí majú fabricky vyrábané CNG vozidlá v ponuke ako napr.:

Výrobcovia osobných CNG automobilov

Výrobcovia úžitkových CNG vozidiel

Výrobcovia nákladných CNG vozidiel

Je možné tankovať LPG do CNG vozidiel ?
Nie. Je to úplne iný druh paliva.
Je možné tankovať CNG v pohodlí domova/firmy ?
Áno.
Pre domácich užívateľov sú určené osobné CNG plničky. Tie sa napoja na rozvod zemného plynu a elektrickú sieť. Vozidlo sa pripojí na osobnú plničku a kompresor v nej natlakuje CNG priamo do nádrží vozidla. Tankovanie trvá rádovo hodiny - optimálne cez noc. Zväčša je možné tankovať naraz dve vozidlá.
Pre firmy sú určené CNG PS so zásobníkmi, v ktorých je CNG pripravené. Vozidlo sa pripojí a vyrovaním tlakov medzi zásbníkom v stanici a vo vozidle sa vozidlo natankuje. Tankovanie trvá podobne ako tankovanie ostatných palív ( okrem elektriny ) rádovo minúty.
V prípade záujmu si viete zakúpiť takéto “ domáce / súkromné ” plniace stanice CNG priamo u nášho obchodného partnera:  www.seol.sk
Aký je dojazd CNG vozidla na jedno natankovanie ?
CNG vozidlá sa vyrábajú tak, aby dojazd bol v rozsahu 350 - 450 - 650km. Pri niektorých vozidlách ako napríklad VW Caddy Maxi je dojazd okolo 650km.
K týmto prejazdom pribudnú kilometre na benzínovú nádrž, ktorá je považovaná za "dojazdovú" nádrž s objemom 9litrov.

 

Sú nejaké priestorové, alebo iné obmedzenia v CNG vozidlách oproti iným palivám ?
O riginálne - fabrické - CNG vozidlá majú nádrže umiestnené v podvozku, zväčša pred a za zadnou nápravou. Preto je dno kufra vozidla vyššie o cca 5 cm. CNG vozidlá nemajú plnohodnotné dojazdové rezervné kolesá. Sú zväčša vybavené sadou na opravu pneumatiky a kompresorom. Tento trend je viditeľný aj u nie CNG vozidiel, napr. BMW a podobne. Toto sú jediné obmedzenia v CNG vozidlách.

Aký je rozdiel vo výkone CNG vozidiel oproti iným palivám ?
Zemný plyn vo forme CNG alebo LNG je energeticky najkoncentrovanejšie palivo oproti všetkým dnes komerčne používaným palivám. Aj pri riešení Bi-fuel motorov ( benzín / CNG ) je výkon motora vyšší ak jazdí na CNG oproti benzínu. Ak by sa využívali Mono-fuel motory - čisto CNG, efektivita takého motora by mohla byť ešte o cca 30% vyššia a lacnejšia.

Ekonomika CNG

Nebude zemný plyn ( CNG ) v budúcnosti drahší?
Cena zemného plynu sa odvíja od ceny ropy, respektíve ropných produktov, takže je predpoklad zachovania trvalého rozdielu medzi základnou cenou ( tj. cena bez dane ) benzínu, nafty a zemného plynu ( CNG )  v prospech zemného plynu, ktorý bude stále lacnejší ako ostatné palivá.
V akých jednotkách sa zemný plyn na CNG staniciach predáva?
Stlačený zemný plyn sa udáva v hmotnostných jednotkách - kg.
Aké je porovnanie 1 litra benzínu, nafty, LPG s 1m 3 zemného plynu?
Každá pohonná hmota má iný energetický obsah.
Porovnanie jednotlivých pohonných hmôt
1 kg CNG = 1,4 m 3  ZP
1 liter benzínu = 1,0 m 3  ZP
1 liter nafty =1,2 m 3  ZP
1 liter LPG = 0,8 m 3  ZP
Z uvedeného vyplýva, že 1 kg CNG  má najvyššiu energetickú hustotu s pomedzi uvedených PHM.
CNG
13,3 KWh
Benzín
31,8 MJ / l =
8,83 KWh
Nafta
35,3 MJ / l =
9,81 KWh
LPG
24,9 MJ / l =
6,92 KWh
1 kg CNG =
1,51 l Benzínu
1 kg CNG =
1,36 l Nafty
1 kg CNG =
1,92 l LPG
 
Za aký čas sa mi investícia do plynového pohonu vráti?
Cena nového originálneho CNG vozidla je porovnateľná s cenou naftového vozidla (VW Group)
Od prvého kilometra jazdy na CNG vozidle je úspora cca 30 – 40% oproti naftovému vozidlu, 50 – 60 % oproti benzínovému vozidlu. Zároveň je jazda výrazne ekologickejšia.

Vypočítajte si Vašu úsporu s využitím CNG

Zemný plyn v doprave

Aké plynné palivá sú použiteľné ako pohonné hmoty?
V súčasnej dobe je najrozšírenejší propán-bután ( LPG ), zemný plyn- stlačený ( CNG ), v menšej miere skvapalnený zemný plyn ( LNG ) a bioplyn. V dlhodobej perspektíve po roku 2020 sa uvažuje s vodíkom, ako stlačeným ( CH ), tak skvapalneným ( LH 2 ) ( prípadne ako palivo pre palivové články ).
Čo znamenajú skratky CNG, LNG, LPG, NGV?
Compressed Natural Gas
Stlačený zemný plyn
Liquefied Natural Gas
Skvapalnený zemný plyn
Liquefied Petroleum Gas
Propán-bután
Natural Gas Vehicles
Vozidlá s pohonom na zemný plyn
Compressed Natural Gas
Stlačený zemný plyn
Liquefied Natural Gas
Skvapalnený zemný plyn
Liquefied Petroleum Gas ​​​
Propán-bután
Natural Gas Vehicles
Vozidlá s pohonom na zemný plyn
Aké sú hlavné výhody zemného plynu ako pohonnej hmoty?
Ekologické výhody

Vozidlá na zemný plyn produkujú výrazne menej škodlivín: oxidov dusíka NO x , oxidu uhoľnatého CO, pevných častíc PM, tak aj karcinogénnych látok- polyaromatických uhľovodíkov, aldehydov, aromatických uhľovodíkov vrátane benzénu. Taktiež je vplyv na sklenníkový efekt pri vozidlách na CNG menší v porovnaní benzínom a naftou. Pri tankovaní plynu nemôže dôjsť ku kontaminácii pôdy ako pri kvapalných palivách.

Ekonomická výhodnosť

Zemný plyn je dnes najvýhodnejšou pohonnou hmotou. V porovnaní s benzínom sú náklady na PHM približne polovičné.

Prevádzkové výhody

Lepšie zmiešavanie plynu so vzduchom umožňuje rovnomernejšie plnenie valcov a to spôsobuje menšie zaťaženie motora. Vysoké oktánové číslo zemného plynu ( 130 ) umožňuje motoru pracovať aj v oblasti výrazného ochudobnenia palivovej zmesy. Zvyšuje sa odolnosť voči klepaniu motora. Pri bi-fuel ( dvojpalivových systémoch - benzín / CNG ) sa zvyšuje celkový dojazd vozidiel.

Vyššia bezpečnosť

Motoristi sa nemusia obávať o svoju bezpečnosť napr. pri havárii, nakoľko CNG je vzhľadom k spôsobu uskladnenia vo vozidle a jeho vlastnostiam najbezpečnejším palivom pre pohon automobilov. Zmený plyn sa voľne rozptyľuje, je lahší ako vzduch, má vysokú zápalnú teplotu. Nutnosť skladovať ho pod vysokým tlakom znamená, že je uskladnený v silnostenných tlakových nádobách, ktoré pevnostne vydržia niekoľkonásobný tlak, nádrže odolávajú nárazu pri havárii. Pre prípad prerušenia plynového potrubia sú nádrže istené bezpečnostnými ventilmi, ktoré uzatvárajú nádrže, takže zemný plyn nemôže unikať. V prípade požiaru vozidla tavná poistka nádrže zaistí postupné vypustenie a vyhorenie plynu tak, aby nedošlo k explózii nádrže.

Jednoduchá distribúcia plynu k užívateľovi
Zemný plyn je prepravovaný po už vybudovaných plynovodoch, jeho používaním sa znižuje počet nákladných cisterien s kvapalnými PHM na cestách
Väčšia perspektíva

Zásoby zemného plynu sú približne dvojnásobné oproti rope, z ktorej sa vyrába benzín, nafta, LPG.

Aký je rozdiel medzi zemným plynom a ďalšími v doprave využívanými plynmi - LPG a Bioplyn?
Zemný plyn je prírodný plyn, jeho hlavnou zložkou ( 96 - 98 % ) je metán CH 4. V doprave je využívaný hlavne stlačený zemný plyn, v menšej miere skvapalnený zemný plyn.
Propán-bután je zmes skvapalnených rafinérskych plynov-uhľovodíkov, obsahujúci prevažne propán C 3H 8 a bután C 4H 10 a menšie množstvo vyšších uhľovodíkov. Surovinou pre získavanie propán-butánu je ropa. Propán-bután sa za normálnych atmosferických podmienok vyskytuje v plynnej forme. Pomerne jednoducho, ochladením alebo stlačením, je možné ho previesť do kvapalného stavu. Do vozidiel je plnený a skladovaný v nádržiach iba v kvapalnej forme. Až v splyňovači sa mení na plyn, ktorý je potom v zmiešavači miešaný so vzduchom na palivovú zmes. Preto LPG motor vždy štartuje na benzín, aby sa splyňovač zohrial na prevádzkovú teplotu, čo má nepriaznivý vplyv na ekonomiku jazdy.
Bioplynom sa v doprave rozumie palivo vzniknuté biologickými procesmi z organicných hmôt, ktoré je pre účely pohonu motorových vozidiel zbavené nežiadúcich prímesí, hlavne oxidu uhličitého a sírovodíka, tak aby zodpovedal požiadavkám na zemný plyn. Predovšetkým je využívaný vyčistený skládkový plyn. Nevýhodou používania bioplynu je jeho obmedzené množstvo a iba lokálna možnosť použitia.

Je výhodnejšie CNG alebo LPG?

Výhody LPG oproti CNG

 • Pomerne široká sieť čepracích staníc na Slovensku aj v Európe
 • Nižšia vstupná investícia
 • Menšia tlaková nádrž

Viac informácií:

Výhody CNG oproti LPG
 • Výhodnejšia cena zemného plynu
 • Lepšie štartovacie vlastnosti pri nízkych teplotách
 • Bezpečnosť - CNG je oproti LPG ľahšie ako vzduch a teda bezpečnejšie pri prevádzke a manipulácii, LPG má prísnejšie podmienky garážovania. Uloženie v tlakových nádobách je niekoľkonásobne istené.
 • Vozidlá môžu parkovať v podzemných garážach
 • Stabilná kvalita paliva
 • Perspektíva - zásoby zemného plynu sú dlhodobejšie než zásoby ropy, na ktorú je výroba LPG viazaná.

Viac informácií:

V ktorých krajinách je zemný plyn v doprave najviac využívaný?
Na zemný plyn vo svete dnes jazdí okolo 25 miliónov vozidiel vo viac ako 80 krajinách sveta. Najviac CNG vozidiel jazdí v Pakistane, Argentíne, Iráne, Brazílii, Indii, Taliansku. Počet verejných CNG plniacich staníc je vo svete viac ako 30 tisíc. Najviac autobusov na zemný plyn v súčasnosti jazdí v Číne, na Ukrajine, v Južnej Kórei. V štátoch Európskej Únie jazdí na zemný plyn viac ako 1,4 milióna vozidiel a k dispozícií je viac než 4 tisíc verejných plniacich staníc. Zemný plyn je využívaný ako v osobných a dodávkových automobiloch, tak v autobusoch, ľahkých a ťažkých nákladných automobiloch. Vzhľadom k ekologickým vlastnostiam zemného plynu je veľmi aktuálne využitie plynového pohonu predovšetkým v mestských aglomeráciách s vysokým stupňom dopravného zaťaženia a to napr. pri vozidlách zaisťujúcich zásobovanie, odvoz odpadu, taxi služby, polície, pošty, autoškolách atď. Predovšetkým však pri autobusoch MHD.

 

Copyright © 2018 CNG Slovensko s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov. Webdesign vytvoril VIZUAL ®