NGVA Europe - Spoločný otvorený list o budúcnosti noriem CO2 pre vozidlá

NGVA Europe spolu s koalíciou združení EÚ z odvetvia energetiky a dopravy zaslala Európskej komisii otvorený list o význame dosiahnutia klimatickej neutrality v cestnej doprave prostredníctvom využívania obnoviteľných udržateľných palív. Dosiahnutie klimatickej neutrality v cestnej doprave prostredníctvom prínosu obnoviteľných udržateľných palív je naliehavá pripomienka k revízii noriem CO2 pre vozidlá

Naliehavé uznanie príspevku obnoviteľných udržateľných palív v normách CO2 pre vozidlá

Vzhľadom na to, že balík Fit for 55 stanovuje regulačné páky pre EÚ na dosiahnutie jej klimatických ambícií, je čoraz naliehavejšie uznať prínos obnoviteľných udržateľných palív v norme CO2 pre vozidlá. Podporilo by to rozšírenie výroby palív s nízkymi a nulovými čistými emisiami uhlíka a umožnilo by to EÚ umožniť klimaticky neutrálnu dopravu včas, sociálno-ekonomicky efektívne a zároveň nenechať nikoho v úzadí. To platí najmä preto, že nezohľadnenie príspevku palív by okrem sprísnenia cieľov CO2 pre vozidlá viedlo k faktickému zákazu technológie spaľovacieho motora (ICE), ktorý by bol nielen neospravedlniteľný, ale aj aktívne škodlivý. Je nepochybné, že elektrifikácia bude zohrávať zásadnú úlohu pri dekarbonizácii cestnej dopravy. Je však čoraz zrejmejšie, že úzke technologické mantinely by mohli tento prechod brzdiť vyššími nákladmi a zanedbaním dodatočných úspor emisií CO2 z obnoviteľných udržateľných palív.

Zmeňte energiu, nie motor!

Dekarbonizácia dopravy je oveľa viac o dekarbonizácii použitej energie ako o technológii pohonu: ICE poháňané obnoviteľnými udržateľnými palivami má porovnateľnú uhlíkovú stopu ako elektrické vozidlo poháňané ekologickou elektrinou. Ak je ICE poháňané palivami, ktoré sú neutrálne z hľadiska klímy, je to technologická platforma, ktorá je neutrálna z hľadiska klímy. Okrem toho sú obnoviteľné udržateľné palivá plne kompatibilné s existujúcimi vozidlami, logistickou infraštruktúrou a zariadeniami na tankovanie. Okrem toho je príspevok palív k regulácii emisií CO2 vo vozidlách základným spúšťacím mechanizmom na uvoľnenie výroby klimaticky neutrálnych palív v priemyselnom meradle pre ťažko znižovateľné odvetvia (ťažká cestná, letecká a námorná doprava) za prijateľnú cenu.

Rozširovanie udržateľných obnoviteľných palív dopĺňa výhody elektrifikácie

Ako kľúčoví zástupcovia hodnotového reťazca udržateľnej cestnej dopravy vrátane investorov, používateľov, poskytovateľov technológií a dodávateľov surovín a palív sme presvedčení o pozitívnom prínose palív pre dosiahnutie klimatickej neutrality EÚ do roku 2050. Významné rozšírenie týchto palív je uskutočniteľné vďaka osvedčeným technológiám a dobre preukázanej dostupnosti udržateľných surovín čo zároveň dopĺňa výhody, ktoré môže priniesť elektrifikácia. Okrem toho sú európske spoločnosti už teraz poprednými poskytovateľmi technológií týchto riešení, rovnako ako v prípade technológie ICE.

Potreba holistického prístupu k dekarbonizácii: Odklon od zamerania na emisie z výfukových plynov

Na využitie prínosov obnoviteľných palív v oblasti klímy, priemyslu a zamestnanosti - v cestnej, leteckej a námornej doprave, keďže sa postupne zlepšuje ich cenová dostupnosť - nie je správnym riešením iba sprísnenie normy CO2 pre vozidlá. Namiesto toho je potrebné presunúť pozornosť od samotných emisií z výfukových plynov k komplexnejšiemu uznaniu klimatického prínosu kombinácie energetických a pohonných technológií. Toto uznanie by sa dalo podporiť prostredníctvom relatívne malých regulačných zmien: zavedením dobrovoľného mechanizmu kreditov pre obnoviteľné a udržateľné palivá do politík v oblasti emisií CO2. Z vozidiel by sme mohli účinne vytvoriť režim technologicky otvorenej regulácie, ktorý by mohol fungovať ruka v ruke s doplnkovými legislatívnymi prvkami v rámci balíka Fit-fo-55. Vzorovú metodiku dobrovoľného započítavania CO2 vypracovala minulý rok spoločnosť Frontier Economics

Spotrebiteľom treba zachovať možnosť výberu a prístup k cenovo dostupnej mobilite

Takýto režim by nielen zabezpečil, že budeme postupovať čo najefektívnejšie a nákladovo najefektívnejšie smerom ku klimatickej neutralite, ale zároveň by zachoval úroveň spotrebiteľského výberu a prístupu k mobilite pre všetkých európskych občanov, ktorá je pre náš spôsob života nevyhnutná.

V rámci mnohých výziev, ktorým hospodárstvo EÚ čelí, by sa malo vynaložiť všetko úsilie na to, aby sa zabránilo vzniku viacrýchlostnej Európy. Politiky zamerané na predčasný zánik vozidiel s pohonom na vnútorný pohon pravdepodobne povedú k tomu, že značná časť európskych spotrebiteľov zostane pozadu. Milióny rodín a podnikov v EÚ, najmä v krajinách strednej, východnej a južnej Európy s typicky staršími vozidlovými parkami, sa v práci, vo voľnom čase alebo v osobnom živote spoliehajú na staršie, lacné a často ojazdené vozidlá. Vylúčenie technológií by podstatne zhoršilo stratu pracovných miest v automobilovom sektore a v širšom zmysle by bránilo prechodu na nové pracovné miesta v priemysle. Takisto by zostal nevyužitý potenciál tvorby pracovných miest v sektore obnoviteľných palív. Na rešpektovanie voľby spotrebiteľov a ich práva na cenovo dostupnú osobnú mobilitu je potrebný inkluzívnejší prístup, ktorý by ocenil prínos všetkých nízkouhlíkových technológií k ambíciám v oblasti klímy.

 

 

Integrovaná stratégia pre obnoviteľné udržateľné palivá

Stručne povedané, sme pripravení spolupracovať s Komisiou EÚ na vytvorení integrovanej stratégie pre obnoviteľné udržateľné palivá. Prvým dôležitým krokom v tomto smere bude úprava noriem CO2 pre vozidlá, ktorá rozšíri zameranie na dekarbonizáciu energie, namiesto toho, aby predpisovala technologický mandát zhora nadol. Takáto úprava môže otvoriť dvere k ďalším a včasnejším úsporám CO2, k pracovným miestam, k investíciám a k spôsobu, ako sa oveľa viac používateľov vozidiel môže podieľať na využívaní obnoviteľných energií, či už v plynnej, kvapalnej alebo elektrickej forme.

 

Originál správy nájdete TU

Prázdny
Prázdny
Copyright © 2018 CNG Slovensko s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov. Webdesign vytvoril VIZUAL ®