Štát ponúkne dotáciu pre vozidlá s alternatívnym pohonom až do výšky 25%

Vláda Slovenskej republiky chce spustiť ďalší program za peniaze zo štátneho rozpočtu. Kto si bude chcieť kúpiť nové auto s alternatívnym pohonom, dostane dotáciu až do 25% jeho ceny. O dotáciu sa môžu uchádzať fyzické aj právnické osoby, obce aj župy.

Zákon č. 298/2019 Z. z.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čl. I
Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 290/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 302/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) používania nových vozidiel s pohonom na alternatívne palivá.“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

„18) Čl. 2 ods. 85 a 86 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.

§ 7 písm. d) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3. Za § 8b sa vkladá § 8c, ktorý znie:

㤠8c

(1) Dotáciu podľa § 2 písm. i) možno poskytnúť na nákup nových vozidiel kategórie20c) L, M a N s pohonom na alternatívne palivá.

(2) Novým vozidlom s pohonom na alternatívne palivá sa na účely tohto zákona rozumie vozidlo, ktoré v osvedčení o evidencii časť II nemá uvedeného vlastníka vozidla ani držiteľa vozidla, nebolo prihlásené do evidencie vozidiel20d) a ktoré má

a) pohonnú jednotku vybavenú nádržou na stlačený zemný plyn, skvapalnený zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn a zároveň môže mať nádrž aj na iné palivo,

b) najmenej jednu pohonnú jednotku využívajúcu pohonnú látku s obsahom minimálne 15 % objemu biopalív,

c) najmenej jednu pohonnú jednotku na elektrický pohon a možno ho dobíjať z externého zdroja elektrickej energie,

             d) výhradne elektrický pohon, a to

1. batériové elektrické vozidlo,

2. elektrické vozidlo s vodíkovými palivovými článkami.

              (3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť

             a) fyzickej osobe – nepodnikateľovi,

             b) fyzickej osobe – podnikateľovi,

             c) právnickej osobe,

             d) obci alebo vyššiemu územnému celku a nimi zriadenej organizácii.

(4) Žiadateľovi podľa odseku 3 písm. a) možno poskytnúť dotáciu podľa odseku 1 na základe výzvy na predkladanie žiadostí. Žiadateľovi podľa odseku 3 písm. b) až d) možno poskytnúť dotáciu podľa odseku 1 na základe schválenej schémy pomoci18a) a výzvy na predkladanie žiadostí. Maximálnu výšku dotácie pre jednotlivé typy vozidiel s pohonom na alternatívne palivá ministerstvo určí v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí.

(5) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na vozidlo podľa odseku 2 najviac vo výške

             a) 10 000 eur, ak ide o vozidlá kategórie M1 a N1,

b) 25 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla okrem vozidiel kategórie M1 a N1,

c) 35 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla, ak žiadateľ súčasne vyradil z evidencie vozidiel vozidlo so spaľovacím motorom staršie ako 15 rokov a táto dotácia nebola žiadateľovi už poskytnutá na iné vozidlo.

(6) Žiadateľ podľa odseku 3 je povinný prihlásiť vozidlo do evidencie vozidiel20d) v Slovenskej republike a byť vlastníkom tohto vozidla najmenej počas dvoch rokov od poskytnutia dotácie.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 20c a 20d znejú:

„20c) § 4 ods. 2 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

20d) § 114 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

4. § 10 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. i) sú

              a) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)

b) čestné vyhlásenie, že žiadateľ nepožaduje alebo nečerpá finančné prostriedky na nákup z rozpočtu iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu,

c) ak ide o právnickú osobu, obec alebo vyšší územný celok a nimi zriadené organizácie, okrem príloh uvedených v písmene a) aj vyhlásenie žiadateľa o tom, že štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iná osoba oprávnená konať v jeho mene nekonala v mene právnickej osoby, ktorá zanikla a nevysporiadala finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a nie je fyzickou osobou, ktorá nesmie vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo v družstve.24a)“.

 

Program má platiť len pre vozidlá s alternatívnym pohonom, teda elektromobily, hybridy, autá na plyn/CNG, vodík. Do dotačného programu sú zahrnuté osobné a nákladné vozidlá, motorky, skútre aj štvorkolky. Ďalšou podmienkou na poskytnutie dotácie je prevádzkovanie vozidla najmenej štyri roky.

“Cieľom tejto dotácie je podporiť nákup nových vozidiel s pohonom na alternatívne palivá” uvádza minister Peter Žiga.

Akčný plán podpory elektromobility v SR, ktorý zahŕňa aj dotácie na kúpu elektromobilov a všeobecne vozidiel s alternatívnym pohom, bol schválený v marci. Na informačnom portáli Slov-lex, ktorý je zameraný na slovenskú legislatívu, nájdeme nový zákon LP/2019/325, ktorý dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR.

Podmienky

Zákon obsahuje viacero zaujímavých informácií, ktoré sa vzťahujú k dotáciám na vozidlá využívajúce „alternatívne palivá“. Tie môžu byť podľa tohto zákona poskytnuté na nové vozidlá obstarané na území Slovenskej republiky.

Dotácie sa pritom vzťahujú na vozidlá, ktoré majú:

  • pohonnú jednotku vybavenú nádržou na stlačený zemný plyn, skvapalnený zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn a zároveň môže mať nádrž aj na iné palivo,
  • najmenej jednu pohonnú jednotku využívajúcu pohonnú látku vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie,
  • najmenej jednu pohonnú jednotku na elektrický pohon a možno ho dobíjať z externého zdroja elektrickej energie,
  • výhradne elektrický pohon, a to
  • 1. batériové elektrické vozidlo,
  • 2. elektrické vozidlo s palivovými článkami.

Oprávnení žiadatelia

O dotácie na zahrnuté vozidlá môžu požiadať fyzické osoby (podnikatelia aj nepodnikatelia), právnické osoby a samosprávy. Vozidlo, na ktoré bola poskytnutá dotácia, musí žiadateľ prevádzkovať min. 4 roky od poskytnutia. Táto podmienka má zrejme zabrániť špekulatívnym nákupom.

Maximálne % z obstarávacej ceny

Čo sa týka výšky dotácie, v zákone sa uvádza: „Dotáciu možno poskytnúť najviac vo výške 25 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla.“  Ak však kupujúci súčasne vyradí z evidencie svoje viac ako pätnásť rokov staré vozidlo so spaľovacím motorom, môže získať až 35% z ceny nového vozidla.  To ale samozrejme neznamená, že nám štát automaticky „preplatí“ 25 alebo 30% nákupnej ceny vozidla. Naznačuje to skôr, že by sa dotácie mohli vzťahovať aj na vozidlá nižších kategórií ako M1 a N1, ktorých ceny sú nižšie.

Tento limit by tak napríklad zabránil až polovičnému príspevku pri kúpe malého mestského vozidla s cenou 10 000 € (napr. 4-kolky z kat. L7e) pri predpokladanej maximálnej výške dotácie 5 000 €. Túto sumu pritom naznačil minister hospodárstva Peter Žiga, ktorý povedal, že výška dotácií by mohla byť rovnaká ako v prípade ukončeného 1. dotačného programu.

25 % limit by sa však mohol vzťahovať aj k osobitým podmienkam pre samosprávy, ktoré mohli doteraz využívať podstatne vyššie dotácie ako fyzické a právnické osoby, čím by bola zachovaná „kontinuita“…

Zrejme „ešte“ tento rok

V materiáloch k novému zákonu sa píše, že ten nadobúda platnosť 15. októbra 2019. A to aby ešte v roku 2019 mohlo Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií. Takže spustenia dotačného programu by sme sa mali dočkať zrejme ešte tento rok.

Ekologický dosah opatrenia nie je v materiáloch vyčíslený: “ Ročne sa na Slovensku registruje 70-tisíc nových áut, preto to vnímam skôr ako marketingovú akciu na podporu alternatívneho pohonu a súčasnej koaličnej vlády, ktorá chce takto pred voľbami zaujať odskúšaným atraktívnym programom” hovorí pre TREND analytik Radovan Ďurana z Inštitútu ekonomických a sociálnych analýz.

Doplnené o reakciu Ministerstva hospodárstva SR: Ministerstvo hospodárstva pre tento program odmieta termín “šrotovné”. Dôvodom je, že auto stačí vyradiť z evidencie a nie je potrebné preukázať jeho fyzické znehodnotenie. “Ministerstvo hospodárstva aktuálne žiadanú novú vlnu tzv. šrotovného nepripravuje. Prioritný zámer ministerstva je v budúcnosti podporiť nákup elektromobilov a znenie novely otvára možnosti pre finančnú podporu žiadateľov, ktorú konkrétne definujú už budúce výzvy” povedal TRENDu hovorca rezortu hospodárstva Maroš Stano.

(Zdroje:https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/1949461-vlada-e-auta-podpori-cez-nove-srotovne?fbclid=IwAR0VQ4FUyLgqdIcpnVh8Wj8Jv-hTP0ZWCTok3dMQVDSGRZ_8F0ab2kwCNKU, https://www.teslamagazin.sk/dotacia-elektromobily-slovensko-vyska/?fbclid=IwAR1YzUdrsd33GFy71VSDgWA1ldHMuZvLVHRzQuxpPypMokWllzWHX7ptZ6A, https://www.etrend.sk/ekonomika/chysta-sa-srotovne-2-0-vlada-chce-dotovat-tretinu-z-ceny-novych-e-aut.html?fbclid=IwAR1o6_lMLpUI-UjKI6UQkki0rgRw6PSvky5s2ZJmKTLQuAiL3XTNF4lODSo)

Prázdny
Prázdny
Copyright © 2018 CNG Slovensko s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov. Webdesign vytvoril VIZUAL ®