Budúcnosť zemného plynu v cestnej doprave a jeho úloha pre program dekarbonizovanej mobility v Európe

Expertné posúdenie od GECF (Gas Exporting Countires forum) na tému budúcnosť zemného plynu v Európe. Využívanie zemného plynu v cestnej doprave predstavuje jedno z najefektívnejších riešení na potlačenie zmeny klímy a zlepšenie kvality ovzdušia.

Technológie na stlačený zemný plyn (CNG) a skvapalnený zemný plyn (LNG), ktoré sú ľahko dostupnou alternatívou k naftovým a benzínovým motorom, ponúkajú okamžité zníženie emisií a znečisťujúcich látok vo všetkých segmentoch dopravy:

  • Osobná
  • Úžitková
  • Nákladná
  • Vysokozdvižné vozíky
  • Lodná doprava

Environmentálne a ekonomické výhody NGV

Odhaduje sa, že NGV (natural gas vehicles/ vozidlá na zemný plyn) emitujú až o 95% menej tuhých častíc (PM) a až o 70% menej oxidov dusíka (NOx) oproti vozidlám nafty a benzínu, vďaka čomu sú vozidlá jazdiace na zemný plyn oveľa konkurencieschopnejšie aj podľa najprísnejšej palivovej normy Euro VI. Rôzne štúdie ukazujú zreteľné zníženie emisií skleníkových plynov (GHG) pri používaní plynu v doprave. Redukcia emisií CO2 je 15–30% v porovnaní s naftovými a benzínovými motormi, pričom sa vychádza z princípu „well-to-wheel“ (WTW). Toto zníženie by mohlo dosiahnuť až 95% alebo dokonca takmer nulovú hodnotu a zápornú bilanciu emisií, ak sa použije čistý biometán. Kombinácia zemného plynu s malým množstvom alebo úplnou náhradou biometánu výrazne zniži ekologický dopad NGV vozidiel.

 

Z hľadiska ekonomických výhod zostáva zemný plyn cenovo dostupný: pokiaľ ide o naftu a benzín, maloobchodné ceny plynu sú na väčšine svetových trhov podstatne nižšie (rozdiel je v priemere asi o 33% nižší ako ceny nafty), pretože väčšina krajín ukladá nižšie sadzby cla na CNG / LNG ako na ropné palivá. Zľavu vysvetľuje aj kratší technologický dodávateľský reťazec zemného plynu od ústia vrtu po nádrž vozidla. Je dôležité poznamenať, že hlavní výrobcovia vozidiel vstupujú do hromadnej výroby NGV. Napríklad v Európe je k dispozícii viac ako 68 originálnych modelov NGV. Osobné automobily sú cenovo podobné ekvivalentným naftovým verziám, zatiaľ čo autobusy a ťažšie vozidlá na CNG / LNG majú vyššie nákupné ceny. Pohonné jednotky na CNG aj LNG však ponúkajú krátku dobu návratnosti (až na dva až päť rokov) vďaka úsporám nákladov na palivo a celkovým nákladom na vlastníctvo - čo je pre prevádzkovateľov nákladných vozidiel zásadný ekonomický prípad. NGV sa navyše vyznačujú vysokou úrovňou bezpečnosti a spoľahlivosti pri používaní, čo zvyšuje dôveru verejnosti v túto technológiu.
 


Expanzia zemného plynu v cestnej doprave v Európe: hlavné prekážky a opatrenia na podporu politiky

Návrh prvého európskeho zákona o klíme, ktorý bol zverejnený v marci 2020, ustanovuje legislatívny rámec na dosiahnutie cieľa uhlíkovej neutrality. Tento dokument zdôrazňuje, že súčasné politiky znížia emisie skleníkových plynov v regióne do roku 2050 iba o 60%, čo povedie k potrebe ďalších opatrení a každý sektor bude musieť prispieť.

Dekarbonizácia cestnej dopravy je osobitne hlavnou témou stratégie EÚ, pretože toto odvetvie predstavuje takmer štvrtinu celkových európskych emisií oxidu uhličitého (CO2), ktorý je hlavným skleníkovým plynom. Súčasná diskusia sa výrazne zameriava na zavedenie elektrických vozidiel (EV) ako spôsob dekarbonizácie sektoru cestnej dopravy. Samotné elektrické technológie však nemôžu splniť klimatické ciele, aj keď sú uvedené s nulovými emisiami výfukových plynov.

Z hľadiska posudzovania emisií počas celého životného cyklu nie sú výhody EV oproti NGV také zrejmé, pretože táto metodika považuje emisie skleníkových plynov za oveľa väčší rozmer vrátane energetickej náročnosti procesu výroby vozidla, demontáže a recyklácie batérií (obzvlášť dôležité z pohľadu nedostatku základných materiálov ako lítium, kobalt a nikel). Pri stanovovaní politických opatrení smerujúcich k znižovaniu trajektórií emisií bude teda potrebná kombinácia riešení v oblasti zavádzania udržateľných alternatívnych palív v doprave.
 


Pre porovnanie, počet bežných a rýchlych verejných nabíjacích bodov pre EV (eletrické vozidlá) v Európe sa od roku 2015 zvýšil o 219%, zo 67 064 na 213 892 v roku 2019, zatiaľ čo sieť plniacich staníc na CNG v rovnakom období vzrástla o necelých 20%. Je dôležité poznamenať, že na rozšírenie nabíjacích staníc sa uplatňuje súbor opatrení (priame zapojenie štátnych investícií, čiastočne financované programy, uľahčenie byrokratických postupov spojených so schvaľovaním projektu, špeciálne odpočty daní, úpravy technických noriem atď.) sa teraz implementujú s cieľom urýchliť rozvoj nabíjacej infraštruktúry. Nepochybne pokrok v nábehu nabíjacích staníc nemôže byť rovnako porovnateľný, pretože úroveň investícií potrebných pre výstavbu CNG stanice oproti “rýchlonabíjačke” sú viac ako 10-krát vyššie. Ukazuje to však celkovú tendenciu, pretože verejné nabíjacie stanice sú čoraz prístupnejšie. Mnoho európskych krajín navyše uplatňuje silnú politiku v oblasti elektromobilov a plug-in hybridných vozidiel, pričom vozidlá na CNG dostávajú menšiu podporu alebo sa dokonca považujú za druhoradú prioritu.

Podľa nových emisných noriem CO2, ktoré EÚ zaviedla v roku 2019, sa majú emisie z osobných automobilov v roku 2030 znížiť o 37,5% (v porovnaní so základnou hodnotou 2021), pre ľahké úžitkové vozidlá - bol dohodnutý cieľ 31%. Nový cieľ pre ťažké nákladné vozidlá a autobusy je tiež ambiciózny, s 30% znížením do roku 2030. Tieto výkonové štandardy predstavujú významný politický tlak na nasadenie čistých dopravných vozidiel vrátane NGV. Okrem Euro VI sa od týchto opatrení, implementovaných v rámci európskej politiky v oblasti čistého ovzdušia, očakáva, že odhalia vyšší potenciál vozidiel na CNG alebo LNG, najmä v súvislosti so zákazmi používania nafty vo veľkých európskych mestách.
 

Vďaka kombinácii vládnej podpory a cenovej dostupnosti technológií na zemný plyn bude európsky región sledovať rast dopytu po plyne v cestnej doprave do roku 2050 na viac ako 41 bcm, v porovnaní s približne 3 bcm v roku 2019

Ak to zhrnieme, LNG a CNG môžu významne prispieť k dekarbonizácii, ktorá je plne v súlade s európskym zeleným dohovorom a záväzkami krajín na kontinente v oblasti životného prostredia. Technológie NGV sú cenovo dostupné, bezpečné a dobre vyvinuté, ekologické výhody majú zmysel a ekonomika je v mnohých prípadoch atraktívna. S rastom počtu staníc CNG a LNG bude pri zachovaní technologickej neutrality a rovnakých podmienok pre rôzne alternatívne palivá hrať zemná plyn dôležitú úlohu v cestnej doprave v Európe.

Dr. Alexander Ermakov
Energy Econometrician
Energy Economics and Forecasting Department

Zdroj: https://www.gecf.org/events/expert-commentary-future-of-natural-gas-in-road-transport-and-its-role-for-a-decarbonised-mobility-agenda-in-europe

Prázdny
Prázdny
Copyright © 2018 CNG Slovensko s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov. Webdesign vytvoril VIZUAL ®